PUUR privacy

In dit document hebben we vastgelegd hoe we omgaan met de persoonsgegevens van vrouwen die deelnemen aan activiteiten van Puur Vrouw en van gebruikers van de website puurvrouw.nu. Dit doen we met het doel om zo helder mogelijk te zijn over wat voor gegevens we van jou verwerken en opslaan en met welk doel, hoe we hierbij zo zorgvuldig mogelijk te werk gaan en hoe we hiermee jouw rechten zo goed mogelijk proberen te waarborgen.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Een persoonsgegeven is ieder gegeven die jou (direct of indirect) kan identificeren. Bij Puur Vrouw verwerken we zo min mogelijk persoonsgegevens.  De enige informatie die we nodig hebben, zijn jouw naam, je telefoonnummer en je e-mailadres voor het onderhouden van contact en voor het kunnen versturen van een Tikkie en onze nieuwsbrief.

Hoe verkrijgen wij jouw persoonsgegevens?


Wij beschikken alleen over persoonsgegevens die jij zelf aan ons hebt verstrekt, bijvoorbeeld doordat je contact met ons opneemt via het contactformulier op onze website, of omdat je gebruik maakt van onze diensten, ons e-mailt of je aanmeldt voor onze nieuwsbrief.

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens?

Wij hebben persoonsgegevens nodig om onze dienstverlening zo goed mogelijk te laten verlopen. Er zijn een aantal doelen die wij met die verwerking dienen (indien van toepassing). We zetten deze hieronder uiteen:

voor het verrichten van onze activiteiten
om contact met jou te kunnen onderhouden
voor toezending van onze nieuwsbrief
de naleving van de toepasselijke wet- en regelgeving
marketing en communicatie doeleinden
voor het verzenden van een tikkie voor betaling van (annulerings)kosten
een financiële administratie te voeren die voldoet aan de wettelijke vereisten;
klanttevredenheidsonderzoeken (evaluatiemails)

Welke grondslag hebben wij voor de verwerking van jouw persoonsgegevens?

De AVG vereist voor iedere verwerking van persoonsgegevens een wettelijke grondslag. De grondslag waarop Puur Vrouw jouw persoonsgegevens verwerkt is de uitvoering van onze overeenkomst met jou, om contact met je te kunnen onderhouden en betalingen te kunnen afhandelen. Andere verwerkingen baseren wij op grond van een gerechtvaardigd belang dat in overeenstemming is met of voortvloeit uit de aangegeven doelen (dit doen we op grond van een zorgvuldige beoordeling en belangenafweging), soms op basis van jouw toestemming, daar waar dit mogelijk is en je deze toestemming in vrijheid kan geven. Toestemming zullen we altijd vragen voor het mogen gebruiken van beeldmateriaal van onze activiteiten of voor verzending van de nieuwsbrief (als je nog niet eerder aan een activiteit hebt deelgenomen).

Als het verwerken van jouw persoonsgegevens is gebaseerd op jouw toestemming, heb jij ook het recht om jouw toestemming op ieder moment in te trekken. Het intrekken van jouw toestemming is echter niet van invloed op de rechtmatigheid van een verwerking op basis van jouw eerdere toestemming, voordat wij een je intrekking hebben ontvangen of in het geval verdere verwerking van diezelfde gegevens volgens een andere grondslag is voortgezet, zoals op grond van een overeenkomst.

Hoe lang bewaren wij je persoonsgegevens?

Puur Vrouw bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor wij ze hebben verzameld en vastgelegd. Als er sprake is van een wettelijke bewaarplicht, dan houden we die aan, dat betreft in ieder geval de fiscale bewaartermijn van 7 jaar voor facturen. Voor gewone persoonsgegevens hanteren wij een termijn van 2 jaar na je laatste deelname aan een activiteit van Puur Vrouw.

Welke rechten heb jij zelf?

Volgens de AVG heb je als betrokkene een aantal rechten met betrekking tot je eigen persoonsgegevens. Denk hierbij vooral aan het recht op inzage, verwijdering en correctie van jouw gegevens en het recht om bezwaar te maken tegen een verwerking. Wanneer je van een van deze rechten gebruikt wilt maken, dan kun je contact met ons op te nemen.

Klachten of onduidelijkheden

Als jij denkt dat iets dat wij doen, of juist niet doen, niet overeenstemt met de AVG, of je twijfelt daaraan, dan vragen we je om zo snel mogelijk hierover contact te zoeken met ons. Is er sprake van een (vermoeden van) een datalek, bijvoorbeeld, vermoed je verlies of ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens, laat het ons dan direct weten. Overigens mag je je altijd wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens als je een klacht hebt. Maar ook dan vinden we het fijn dat je ons op de hoogte stelt zodat we zo snel mogelijk in actie kunnen komen zodat we het probleem kunnen verhelpen of eventueel ontstane schade zo goed mogelijk kunnen beperken of herstellen.

Met wie delen wij jouw persoonsgegevens?

Puur Vrouw zal jouw persoonsgegevens alleen met derden delen als dit noodzakelijk is. Je kunt daarbij denken aan het voldoen aan wettelijke verplichtingen, het voldoen aan de eisen die onze ICT-leverancier stelt voor het goed werken van de website of voor de beveiliging van ons ICT systeem, en om onze samenwerking met partners te kunnen uitvoeren en de kwaliteit van (gezamenlijk georganiseerde) activiteiten te bewaken.

Derden aan wie wij jouw persoonsgegevens verstrekken zijn ook zelfstandig verantwoordelijk voor de verwerking van die gegevens en voor de naleving van de AVG. Als een derde jouw persoonsgegevens verwerkt in opdracht van ons, dan sluiten wij een verwerkersovereenkomst af die voldoet aan de eisen van de AVG. Je kunt daarbij denken aan de leveranciers van onze ICT systemen en ons emailprogramma Mailchimp. Wij gebruiken MailChimp voor onze nieuwsbrief. Door je in te schrijven voor onze nieuwsbrief, erken je dat de door jou verstrekte gegevens worden overgedragen aan MailChimp in overeenstemming met het Privacybeleid en de Voorwaarden van MailChimp. Dat beleid kun je terugvinden op de website van MailChimp.

Beveiliging en geheimhouding

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om misbruik, verlies en onbevoegde toegang tot persoonsgegevens tegen te gaan. Waar wij gegevens met anderen delen, is iedereen die beschikking krijgt over jouw persoonsgegevens, verplicht tot geheimhouding.

Wijzigingen

Wij kunnen van tijd tot tijd om uiteenlopende redenen veranderingen, aanvullingen of wijzigingen aanbrengen in onze privacyverklaring. De meest actuele privacyverklaring is te allen tijde in te zien op de website. We raden je aan de privacyverklaring regelmatig na te lezen. Deze versie is voor het laatst aangepast op 1 september 2019.

Contact

Als je meer wilt weten of vragen of klachten hebt over onze verwerking van je persoonsgegevens, dan kun je contact met ons opnemen via welkom@puurvrouw.nu.